Regulamin

REGULAMIN

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej www.legendarykrakow.uk jest Legendary Krakow S.C. Wojciech Rzepka, Małgorzata Kisielewska, z siedzibą w Krakowie (ul. Klonowica 24/124, 30-654 Kraków). REGON: 361304690, NIP: 6973110553.
 2. Poniższe zasady i regulaminy w zakresie usług świadczonych drogą
  elektroniczną określają między innymi:
 • zasady użytkowania strony www.legendarykrakow.uk
 • warunki zawierania umów o świadczenie usług turystycznych
  dostępnych na stronie www.legendarykrakow.pl oraz rozwiązanie
  umowy
 • zasady ochrony danych osobowych, w przypadku osób fizycznych
  korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną
 • forma i sposób płatności
 • sposoby złożenia reklamacji

  3. Przed dokonaniem zakupu usługi turystycznej w serwisie internetowym, należy zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Regulamin Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych, Politykę Prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji.

  II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Poprzez stronę internetową www.legendarykrakow.pl Agencja Turystyczna umożliwia Klientowi:
 • skontaktować się z obsługą klienta poprzez formularz kontaktowy,
 • złożyć reklamację poprzez formularz zgłoszeniowy,
 • opłacić rezerwację wycieczki,
 • zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w imprezach turystycznych i
  innymi plikami udostępnianymi przez Agencję Turystyczną lub inne
  podmioty.

  2. W przypadku zawarcia umowy z wykorzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną Biuro Podróży zobowiązuje się do podania takich informacji jak: cena za osobę, czas trwania, program i termin imprezy turystycznej.
  3. Informacje, materiały, prezentacje czy ceny ofert turystycznych nie stanowią ofert wrozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do korzystania.

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Klient ma możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wykupienie wybranej wycieczki, poprzez formularz kontaktowy lub poprzez e-mail.
 2. Pracownik Agencji Turystycznej sprawdza dostępność wybranej wycieczki i jej cenę, a następnie przesyła e-mailem potwierdzenie rezerwacji z numerem konta bankowego lub linkiem do płatności. Klient zobowiązany jest do zapłaty określonej ceny za wycieczkę w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji.
 3. W przypadku braku wpłaty za wycieczkę w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Dokonując płatności, klient akceptuje Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych, Politykę Prywatności oraz ogólny program wycieczki.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta po uiszczeniu opłaty za imprezę turystyczną.

  IV. ŚRODKI PŁATNICZE
  1. Tradycyjny przelew bankowy, przelew na numer konta bankowego podany w rezerwacji imprezy turystycznej.
  2. Płatność online – dokonywana za pomocą bezpiecznego systemu płatności dotPay

  V. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY, ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ AGENCJĘ TURYSTYCZNĄ

  1. Agencja turystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany umowy nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem wycieczki i poinformowania klienta drogą mailową o planowanych zmianach.

  VI. REKLAMACJA KLIENTA

  1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient zauważy naruszenie umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym kierowcę w celu umożliwienia usunięcia wady na miejscu.
  2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy, pisemnie pod rygorem nieważności, listem poleconym na adres Agencji Turystycznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@legendarykrakow.pl
  3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:
 • w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej, jeśli reklamacja wpłynie
  do kuriera w trakcie imprezy,
 • w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jeżeli została wniesiona po
  zakończeniu imprezy.
 • Reklamacja powinna zawierać szczegółowe roszczenia klienta oraz
  wyjaśnienie, w jaki sposób wada powstała po stronie Agencji Turystycznej.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kwestie nieuregulowane na powyższych warunkach powinny być rozstrzygane na zasadach określonych w ustawie Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. Ewentualne spory rozstrzygane będą na drodze pozasądowej, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd powszechny.
 2. Korzystając z usług Agencji Turystycznej, klient oświadcza, że wskazany w tym pliku regulamin jest jasny i zrozumiały oraz akceptuje go bez dodatkowych pytań.Niniejszy regulamin obowiązuje od 24 września 2018 roku.